18. prosince 2019

Elektronická evidence tržeb (EET) od 1.5.2020 dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET) u bytového družstva a společenství vlastníků

 

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby. Evidovanou tržbou je platba uskutečněná na území České republiky, která

1)   splňuje formální náležitosti (§ 5 ZoET), a která zároveň

2)   zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET).

Tyto podmínky musí být splněny současně.

 

Formální náležitosti (§ 5 ZoET)

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

-v hotovosti

-prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,

- šekem nebo směnkou,

- v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám,

- započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů.

 

Rozhodný příjem (§ 6 ZoET)

Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který

- není předmětem daně z příjmů,

- jde o příjem ojedinělý,

- podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

- podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

 

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet, platby kartou, inkasem, ve formě barteru nebo různých zápočtů pohledávek, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

 

BYTOVÁ DRUŽSTVA (BD)

BD které přijímají platby v hotovosti (nájemné a zálohy na služby) musí od 1.5.2020 evidovat platby dle ZoEET. BD nespadají do okruhu subjektů, které jsou podle § 12 ZoEET z EET vyloučeny. Nájemné je sice od daně z příjmů osvobozeno (§ 19 zákona č. 586/1992 Sb.), není však zařazeno mezi příjmy, které nejsou předmětem daně.

Jediným možným řešením, jak se vyhnout elektronické evidenci tržeb je vyloučit hotovostní příjmy a v případě, že člen družstva či nájemce nemá bankovní účet, zajistit aby platby ve prospěch družstva činil výhradně přímým vkladem na bankovní účet.

 

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

SVJ které přijímají platby v hotovosti (příspěvek na správu domu a pozemku (fond oprav) a zálohy na služby) nemusí od 1.5.2020 evidovat platby dle ZoEET. Na rozdíl od bytových družstev nejsou příjmy SVJ dle § 6 ZoEET příjmem, který by podléhal EET. Neboť tyto příjmy nejsou dle § 18 zákona 586/1992 Sb. předmětem daně, nebo jsou zdaněny srážkovou daní (bankovní úroky).

Úroky z prodlení sice podléhají dani z příjmů, ale nenaplňují znaky podnikání (soustavná činnost za účelem dosažení zisku).

Příjmy jednotlivých vlastníků jako je nájemné z pronájmu společných částí domu nejsou příjmy SVJ, ale příjmy jednotlivých vlastníků. A to i pokud nejsou vlastníkům vyplaceny, ale ponechány v SVJ. Zdanění těchto příjmů je přeneseno na jednotlivé vlastníky, kteří tento druh příjmu budou sami zdaňovat podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb..

Příjmy jako je platba za teplo ze společné kotelny nebo platba za vodné ze společného odběrného místa, apod., poskytnuté jiným osobám než členům SVJ není příjmem SVJ ani vlastníků SVJ. O těchto příjmech je v účetnictví SVJ účtováno n

ČeskyEnglish