24. března 2018

Odpovědnost výboru SVJ

 

Statutární zástupci SVJ - výbor, nebo předseda nesou i právní odpovědnost. Víte, jaké povinnosti a zodpovědnost ze zákona mají ?


Civilně právní odpovědnost podle občanského zákoníku
Do této skupiny patří především:
• náhrada škody SVJ z porušení povinností řádného hospodáře (§ 159 odst. 1 ObčZ), včetně případu neschopnosti
• ručení za takovou škodu poškozenému jako věřiteli (§ 159 odst. 3 ObčZ)
• tzv. reflexní újma uplatňovaná členem SVJ (§ 213 ObčZ)

Civilně právní odpovědnost podle insolvenčního zákona
Právní odpovědnost vyplývá i z insolvenčního zákona. Zde se hovoří o přímé odpovědnosti statutárního orgánu vůči věřitelům za škodu způsobenou porušením povinnosti podat insolvenční návrh ve smyslu § 99 InsZ.

Trestně právní odpovědnost
Trestně právní odpovědnost představuje nejzávažnější porušení výše uvedených povinností (zejména porušování povinností při správě cizího majetku podle § 220 nebo § 221 TZ)

ČeskyEnglish