19. listopadu 2014

Zveřejnění účetní závěrky ...

Účetní jednotky, které jsou zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku dle § 21a zákona o účetnictví. Zveřejněním se rozumí uložení účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku. Povinnost uložení účetní závěrky do sbírky listin mají tedy všechny korporace (obchodní společnosti) bez ohledu na to, zda podléhají povinnému auditu či nikoliv. Součástí účetní závěrky jsou výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát a nedílnou součástí je také příloha. Povinně auditované společnosti zasílají ke zveřejnění dále výroční zprávu, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu auditora.

 

Podklady, které se zakládají do sbírky listin, se zasílají pouze v elektronické podobě ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky nebo CD. Povinnost zveřejnění je splněna okamžikem předání rejstříkovému soudu.

 

Dle § 21a odst. 2 zákona o účetnictví mají povinně auditované společnosti lhůtu ke zveřejnění účetní závěrky do 30 dnů od ověření závěrky auditorem a po jejím schválení nejvyšším orgánem – nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka schválena či ověřena.

ČeskyEnglish