5. března 2014

Zdaňování úroků z účtu vybraných veřejně prospěšných poplatníků ...

V rámci změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) reagujících na rekodifikaci soukromého práva schválených zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., bylo upraveno také zdaňování úroků z účtu vybraných veřejně prospěšných poplatníků. Podle úpravy platné do konce roku 2013 u poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, nebyly úroky z běžného účtu předmětem daně. Banky připisovaly úroky v brutto výši.

Nový občanský zákoník, který platí od 1. 1. 2014, již nerozlišuje smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu. Proto bylo zrušeno ustanovení v ZDP, podle kterého úroky z běžného účtu u poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří nebyli založeni za účelem podnikání – nově označených za veřejně prospěšné poplatníky, nebyly zdaňovány a od 1. 1. 2014 jsou úroky z účtu u veřejně prospěšných poplatníků předmětem daně z příjmů.

V zájmu eliminace povinnosti podávat daňové přiznání (§ 38mb ZDP), budou úroky z účtu u vybraných veřejně prospěšných poplatníků zdaňovány podle § 36 odst. 9 ZDP srážkovou daní ve výši 19%, kdy provedením srážky je daňová povinnost vyrovnána.

Srážková daň bude uplatňována u veřejně prospěšných poplatníků, kteří nemají předmětem daně veškeré příjmy (uplatňují tzv. úzký základ daně) a týká se zejména těchto poplatníků:

spolky (do konce roku 2013 občanská sdružení),
registrované církve a náboženské společnosti,
zájmová sdružení právnických osob, která nejsou založená za účelem podnikání a mají členské příspěvky osvobozené do daně (např. Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, různé asociace),
odborové organizace,
organizace zaměstnavatelů,
politické strany a politická hnutí,
organizační složky státu,
příspěvkové organizace,
nadační fondy,
nadace, avšak pouze v případě, že neslouží ani nesměřuje k podpoře osob blízkých jejímu zakladateli a vklad na účtu není součástí nadační jistiny.

Obdobně bude srážková daň uplatňována na úrokové příjmy z účtu u společenství vlastníků jednotek, která od 1. 1. 2014 již nejsou považována za veřejně prospěšné poplatníky.

U ostatních poplatníků daně z příjmů právnických osob k žádné změně nedochází a úroky i nadále budou připisovány v brutto výši. Jedná se zejména o tyto poplatníky:

běžné podnikatelské subjekty,
veřejně prospěšní poplatníci, u kterých jsou předmětem daně veškeré příjmy s výjimkou investičních transferů (§ 18a odst. 5 ZDP), tj. veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, poskytovatelé zdravotních služeb (zpravidla příspěvkové organizace), obecně prospěšné společnosti a ústavy,
obce,
kraje,
nadace, které jsou veřejně prospěšnými poplatníky a vklad na účtu je součástí jejich nadační jistiny,
nadace, které nejsou veřejně prospěšnými poplatníky,
profesní komory, které nemají osvobozeny členské příspěvky, Hospodářská a Agrární komora,
zdravotní pojišťovny,
Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
podílové fondy,
svěřenské fondy, pokud nejsou veřejně prospěšným poplatníkem.

ČeskyEnglish